Rabinos

Rabino Principal

Isaac Cohen

Rabino

Oshri Arguane

Rabino

Moshe Masri

Kashrut. Rabino

Isaac Benhamu

Hebra

Moré Daniel Chocron

Asociación Isaraelita de Venezuela

SHABAT SHALOM